Zebranie

Subkowy dn. 15.04.2016r

 

Zgodnie z §16 Statutu Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Fizycznej Orzeł Subkowy, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 29.04.2016r o godzinie 18,oo w siedzibie SKKF ORZEŁ SUBKOWY w Subkowach ul Sportowa 3a

Zebranie sprawozdawcze

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r

W przypadku braku 1/3 członków uprawnionych do głosowania drugi termin zebrania odbędzie się tego samego dnia o godz.18,15. bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

 

Porządek Zebranie

  1. Otwarcie obrad.

  2. Wybór Przewodniczącego zebrania.

  3. Wybór protokolanta zebrania.

  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolność do podejmowania uchwał.

  5. Przyjęcie porządku obrad.

  6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z dotychczasowej działalności za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r

  7. Przedstawienie sprawozdania finansowego które składa się z:

– Bilansu za okres 01.01.2015r do 31.12.2015r

– Rachunku zysków i strat za okres 01.01.2015r do 31.12.2015r

– informacji dodatkowej

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

9. Pojęcie uchwał w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,

– zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

– podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi za 2014r

podjęcie uchwały o wyborze delegata na Walne Zgromadzenie Pomorskiego Związku

Piłki Nożnej

 

12. Zakończenie obrad.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia