Statut

STATUT STOWARZYSZENIA  KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ ORZEŁ SUBKOWY

/tekst jednolity/ Subkowy dnia 24.03.2010r

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę  Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej ORZEŁ SUBKOWY, jest dalej zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

1.   Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

2.   Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Subkowy.

§ 3

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) i ustawą z dnia 18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej(Dz.u. z 2007r nr 226, poz 1675 ze zm.) oraz niniejszym Statutem.

§ 4

1.  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2.  Stowarzyszenie może prowadzić  działalność gospodarczą.

3.  Stowarzyszenie może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach

Stowarzyszenia.

4.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

5.  Stowarzyszenie może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu

działania.

§ 5

Stowarzyszenie może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym w realizacji celów wymienionych w Statucie.

 

§ 6

Barwami Stowarzyszenia są kolory żółty, czerwony  i zielony. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 7

Celem stowarzyszenia jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych  na obszarze działania stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje  swoje cele w szczególności przez :

 

1.  Propagowanie działalności sportowej w swoim środowisku i uczestniczenie w

rozgrywkach i zawodach sportowych.

2.  Prowadzenie sekcji sportowych

3.  Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej

4.  Popularyzowanie higienicznego trybu życia

5.  Organizowanie zawodów, festynów i turniejów rekreacyjnych

6.  Współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej  z innymi stowarzyszeniami

7.  Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą jako działalność pomocniczą z której

dochód w całości przeznacza na realizację celów statutowych

a/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

b/ 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

c/ 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,

gdzie indziej niesklasyfikowanych.

d/ 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.

e/ 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

f/ 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

g/ 93.19Z  Pozostała działalno związana ze sportem.

h/ 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu organizacjami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi oraz firmami wspomagającymi Stowarzyszenie

 

§ 9

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy władz samorządowych, sponsoringu, a także działalności

gospodarczej prowadzonej dla realizacji celów statutowych.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa  i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych;

b) uczestników;

c) honorowych;

d) wspierających.

§ 11

 

1.  Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za

granicą, przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

2.  Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele – za zgodą

rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym

w ust. 1.Członkami uczestnikami mogą być także zawodnicy reprezentujący

Stowarzyszenie.

 

 

3.  Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa,

zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje

Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

4.  Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające

materialnie cele Stowarzyszenie, przyjęte w trybie określonym w ust. 1.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1.  Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem

wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o

stowarzyszeniach.

2.  Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.

3.  Uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez

Stowarzyszenie oraz inne organizacje zajmujące się sportem.

 

4   Korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd

Stowarzyszenia

5.  Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia;

b) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia;

c) stałego podnoszenia poziomu sportowego;

d) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie;

e) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.

§ 14

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

a) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie;

b) rozwiązania się stowarzyszenia;

c) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu;

– nieusprawiedliwionego nie uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia przez okres jednego

roku

– utraty praw publicznych

– działalności sprzecznej ze statutem

– na pisemne umotywowanie wniosku przynajmniej 10 członków – w związku z

naruszeniem statutu

– nieusprawiedliwionego nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku

d) zgonu członka.

2.  Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w

przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub

innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.

3.  Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień

statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i

działalności szkoleniowej Stowarzyszenia.

4.  Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie

prawo odwołania się od Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dni otrzymania

zawiadomienia o podjętej uchwale.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§15

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

Kadencja Zarządu i komisji Rewizyjnej trwa 5 lata. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 16

1.  Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być

zwyczajne i nadzwyczajne.

2.  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez

Zarząd co pięć lat.

3.  Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku

4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd

Stowarzyszenia:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż  w ciągu 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 17

1.   Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

a)  Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności

Stowarzyszenia,

b)  Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

c)  Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia

za poprzedni rok działalności  bez względu  na liczbę obecnych, o ile termin ten był

podany w zawiadomieniu.

d) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) Ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.

f) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania

Stowarzyszenia.

2.   W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby

zaproszone przez Zarząd.

 

3.   Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności

co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez

względu  na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 18

1.  Zarząd Stowarzyszenia składa się z nie mniej niż z 3 osób, Prezesa i dwóch V-ce Prezesów

wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

2.  Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż

raz w miesiącu.

3.  Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej ½

liczby członków Zarządu, w tym Prezesa.

§19

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia, a w szczególności:

1.  Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2.  Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

3.  Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4.  Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5.  Przyjmowanie i skreślanie członków,

6.  Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi

przepisami,

7.  Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

§ 20

1.  Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynności lub odwołany ze

składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze

statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

2.  Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

3.  Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego

Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 21

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

2.  Komisja Rewizyjna składa się nie mniej niż z 3 osób, Przewodniczącego, jego Zastępcy

oraz Członka Komisji,  wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

3.   Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a)  Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej

Stowarzyszenia,

b) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,

określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c)  Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu

Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium

Zarządowi za poprzedni rok działalności.

 

d) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć

Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować

nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,

e) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu  w przypadkach stwierdzenia

niezgodności z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań

Zarządu.

§ 22

1.  Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej

składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź

w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

2.  Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej

podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½

uprawnionych do głosowania.

 

 

3.  Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do

Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub

zawieszeniu.

 

§ 23

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

 

§ 24

1.  Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia,

nagrody.

 

§ 25

1.  W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia Zarządowi przysługuje

zgodnie z regulaminem zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia – prawo

wymierzenia następujących kar:

1)  upomnienia,

2)  nagany,

3)  zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,

4) wykluczenia w przypadku:

a)  nieusprawiedliwionego nie uczestnictwa w pracach stowarzyszenia przez okres jednego

roku

b)  utraty praw publicznych

c)  działalności sprzecznej ze statutem

 

d)  na pisemne umotywowanie wniosku przynajmniej 10 członków – w związku

naruszeniem statutu

e)  nieusprawiedliwionego nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku

2.  Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania

się do Walnego Zebrania  Stowarzyszenia w terminie 30 dni.

3.  Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Stowarzyszenia                                                                                           §26

1 Majątek stowarzyszenia tworzą środki pieniężne, nieruchomości oraz fundusze

2 Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich

b) dotacji

c) środków otrzymywanych od sponsorów

d) darowizn

e) zapisów i spadków

f) dochodów z własnej działalności

g) dochodów z majątku

 

§27

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących osób: Prezesa,

i jednego z jego zastępców.

 

Rozdział 7

 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§28

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

 

§29

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania

 

Tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 6/2010 Walnego Zebrania Stowarzyszenia w dniu 24.03.2010r.

 

Podpisy Zarządu