Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Subkowy dn. 04.01.2018r

Zgodnie z §16 Statutu Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Fizycznej Orzeł Subkowy, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 22.01.2018r o godzinie 18,oo w Domu Kultury w Subkowach ul Józefa Wybickiego 22

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r

W przypadku braku 1/3 członków uprawnionych do głosowania drugi termin zebrania odbędzie się tego samego dnia o godz.18,15. bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Porządek Zebranie

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór protokolanta zebrania.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz zdolność do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z dotychczasowej działalności za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r
  7. Przedstawienie sprawozdania finansowego które składa się z:

– Bilansu za okres 01.01.2017r do 31.12.2017r

– Rachunku zysków i strat za okres 01.01.2017r do 31.12.2017r

– informacji dodatkowej

  1. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  2. Podjecie uchwał w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu

– zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

– podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi za 2017r

10. Odczytanie dokumentów o rezygnacji Zarządu z pełnionych funkcji.

11. Wybory nowego Zarządu SKKF

– wybory prezesa zarządu Stowarzyszenia

– wybory dwóch Wiceprezesów Stowarzyszenia

12. Zakończenie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia